ΤΟ ΑΥΤΟΕΙΔΩΛΟ

Συγγραφέας : ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ ΚΟΤΣΩΝΗ

Ἕνα σοβαρώτατο θέμα τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ κάθε Χριστιανοῦ. Ποιά εἶναι ἡ ἀληθινή λατρεία τοῦ Θεοῦ καί ποιά ἡ αὐτολατρεία. Τό Αὐτοείδωλο εἶναι ἕνας ἄλλος ὑπεράνθρωπος πού χτίζουμε μέσα στόν ἐσωτερικό μας κόσμο. Ἕνας ὑπεράνθρωπος πού μεταβάλλεται συχνά σέ ὑπάνθρωπο. Ἐνῶ ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Χριστοῦ στοχεύει νά κάνει τόν ἄνθρωπο θεάνθρωπο. Τό Αὐτοείδωλο ἔχει πολλές ὀνομασίες: Ἐγωπάθεια, ἐγωκεντρισμός, φιλαυτία, προβολή, φιληδονία, φιλοδοξία, κενοδοξία, φιλαρέσκεια, ὡραιοπάθεια, αὐτοθέωση. Ἡ θεραπεία συνίσταται στήν ἐν ταπεινώσει ἀποβολή τῆς ἄγνοιας, στή διάγνωση τοῦ ἀληθινοῦ ἑαυτοῦ μας, στήν αὐτογνωσία καί στή θεραπευτική ἀγωγή τῶν ἀληθινῶν ψυχοθεραπευτῶν ἁγίων τῆς Φιλοκαλίας.

Κατηγορία:

10,00 με Φ.Π.Α.