ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΩΛΟΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ

Οσίου Αμβροσίου, επισκόπου Μεδιολάνων Έλα Κύριε Ιησού. Ζήτησε το δούλο σου, το πρόβατό σου το απολωλός, έλα Βοσκέ. Άφησε τα άλλα τα ενενήντα εννέα πρόβατα και ζήτησε το ένα, το χαμένο. Έλα σ΄εμένα, που με παραμονεύουν λύκοι. Έλα σ΄εμένα, τον διωγμένο από τον παράδεισο. Έλα να βρεις εμένα, που Σε αναζητώ. Ζήτησέ με, δέξου με, πάρε με κοντά Σού. Μπορείς να βρεις αυτόν που αναζητάς. Δέξου να περιμαζέψεις αυτόν που βρίσκεις. Βάλε πάνω στον ώμο Σου αυτόν που περιμάζεψες. Ένα φορτίο ευσπλαχνίας δεν είναι για Σένα βάρος. Έλα λοιπόν Κύριε. Έλα, Κύριε ν΄αναζητήσεις το πρόβατό Σου. Έλα Εσύ, ο ίδιος... Φέρε με στο Σταυρό, που είναι σωτηρία για τους πλανεμένους, αναύπαση για τους κουρασμένους, ζωή για τους νεκρούς. Έλα, και θα έρθει η σωτηρία στη γη και η χαρά στον ουρανό.

Continue ReadingΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΩΛΟΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ

ΚΥΡΙΕ ΣΤΗΡΙΞΟΝ ΜΕ

Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, αγαθήν ημέρα δος μου, αναμάρτητον και άσπιλον. Κύριε, μη εγκαταλίπης με. Κύριε, μη αποστής απ' εμού Κύριε, έκτεινον μοι χείρα βοηθείας. Κύριε, στήριξον με εις τον φόβον Σου. Κύριε, εμφύτευσον αυτόν και την αγάπην Σου εις την καρδίαν μου. Κύριε, δίδαξον με του ποιείν το θέλημα Σου. Κύριε, δος μοι κλαυθμόν διηνεκή και κατάνυξιν και μνήμη θανάτου. Κύριε, ελευθέρωσόν με από παντός πειρασμού ψυχικού τε και σωματικού. Κύριε, δίωξον απ΄εμού πάντα ρυπαρόν λογισμόν και πάντα διαλογισμόν αισχρόν και ανυπότακτον. Κύρε, εξάλειψον απ' εμού την αμέλειαν, την ραθυμίαν, την λύπην, την λήθην, την αναισθησίαν, την πώρωσιν και την αιχμαλωσίαν του νοός μου. Κύριε, ως οίδας και ως θέλεις, ελέησον με και συγχώρησον πάσας τα ανομίας μου και εν ησυχία, εν μετανοία αγαθή, εν εξομολογήσει συναδιστάκτω και εν πίστει καθαράν και αμώμητω ευδόκησον εξελθείν την ελεεινήν μου ψυχήν από του αθλίου τούτου σώματος. Αμήν.

Continue ReadingΚΥΡΙΕ ΣΤΗΡΙΞΟΝ ΜΕ