ΚΥΡΙΕ ΣΤΗΡΙΞΟΝ ΜΕ

Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, αγαθήν ημέρα δος μου, αναμάρτητον και άσπιλον.

Κύριε, μη εγκαταλίπης με.

Κύριε, μη αποστής απ’ εμού

Κύριε, έκτεινον μοι χείρα βοηθείας.

Κύριε, στήριξον με εις τον φόβον Σου.

Κύριε, εμφύτευσον αυτόν και την αγάπην Σου εις την καρδίαν μου.

Κύριε, δίδαξον με του ποιείν το θέλημα Σου.

Κύριε, δος μοι κλαυθμόν διηνεκή και κατάνυξιν και μνήμη θανάτου.

Κύριε, ελευθέρωσόν με από παντός πειρασμού ψυχικού τε και σωματικού.

Κύριε, δίωξον απ΄εμού πάντα ρυπαρόν λογισμόν και πάντα διαλογισμόν αισχρόν και ανυπότακτον.

Κύρε, εξάλειψον απ’ εμού την αμέλειαν, την ραθυμίαν, την λύπην, την λήθην, την αναισθησίαν, την πώρωσιν και την αιχμαλωσίαν του νοός μου.

Κύριε, ως οίδας και ως θέλεις, ελέησον με και συγχώρησον πάσας τα ανομίας μου και εν ησυχία, εν μετανοία αγαθή, εν εξομολογήσει συναδιστάκτω και εν πίστει καθαράν και αμώμητω ευδόκησον εξελθείν την ελεεινήν μου ψυχήν από του αθλίου τούτου σώματος. Αμήν.