ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: Ο ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΜΗΝΑΣ

δημοσίευση Ιανουάριος 2023

Οι αντιαιρετικοί Πατέρες κρατούντες το Σύμβολο της Πίστεως

Γιατί ἀλήθεια, ὁ Γενάρης εἶναι ὁ ἀντιαιρετικός μήνας; Ἀπλούστατα. Διότι περιέχει πλῆθος ἁγίων Πατἐρων, μαχητῶν καί νικητῶν στις μάχες καί στις νίκες κατά τῶν αἰρέσεων. Ἡ αἵρεση εἶναι ὁ ἀντίθεος ἐχθρός τῆς Ἀλήθειας. Και ἡ Ἀλήθεια εἶναι ἡ Ἁγία Τριάδα, ὁ Θεός. Μεγάλυτερος ἐχθρός ἀπό τούς διωγμούς. Ἡ αἴρεση εἶναι ψεῦδος, σκοτάδι, χάος, κόλαση. Μέ αὐτό τό ψέμα πάλεψε ὁ Οὐρανοφάντωρ Άγιος Βασίλειος. Τόν γιορτάζουμε τήν πρώτη τοῦ μηνός. Τούς πρώτους αἱρετικούς τούς Ἑβραίους ἀντιμετώπισε ὁ Τίμιος Πρόδρομος ὁ Βαπτιστής τοῦ Κυρίου κηρύττοντας τόν Υἱόν και Λόγον τοῦ Θεοῦ. Τόν γιορτάζουμε στίς ἑπτά τοῦ μηνός. Μέ αὐτό τό σκοτάδι ἀγωνίσθηκε ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, ὁ ἑορταζόμενος τήν δεκάτη τοῦ μηνός, ὁ Μάξιμος ὁ Καυσοκαλυβίτης, καί ὁ Πατριάρχης τῆς Ἐρήμου Ἀντώνιος ὁ Μέγας. Αὐτό τό σκοτάδι τοῦ Ἀρείου διέλυσε «ὁ ἡρωϊκότερος τῶν ἁγίων καί ὁ ἁγιώτερος τῶν ἡρώων» μέγας Ἀθανάσιος, ὁ ἑορταζόμενος την δεκάτη ὀγδόη τοῦ μηνός.

Ἀυτόν τόν ψεύτικο Χριστιανισμό τοῦ Παπισμοῦ πολέμησε ὁ ἅγιος Μάρκος Ἐφέσου ὁ Εὐγενικός, πού ἡ μνήμη του εἶναι τήν δεκάτη ἑνάτη. Αὐτό τό χάος τῆς αἵρεσης ἀντιμετώπισε ὁ ὅσιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής καί μάρτυρας καί γίγαντας τῆς Ὀρθοδοξίας, πού τελοῦμε τή μνήμη του στίς εἰκοσιμία τοῦ μηνός. Ἄλλος γίγαντας πού ἀκούει στό ὄνομα Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ό Πατριάρχης καί ἐραστής τῆς Ἐρήμου, τιμώμενος στις εἰκοσιπέντε τοῦ μηνός. Ἐφραίμ ὁ Σύρος στίς εἰκοσιοκτώ καί στίς τριάντα οἱ τρεῖς μελίρρυτοι ποταμοί τῆς σοφίας Βασίλειος, Γρηγόριος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

Εἶναι, λοιπόν, ἤ δέν εἶναι ἄξιον καί δίκαιον νά ὀνομάζεται ὁ μήνας Ἰανουάριος ἀντιαιρετικός καί κύρηκας τῆς Πίστεως μας;