ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ/REPATRATION

Ε Π Α Ν Α Π Α Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η   Τ Η Σ  Ε Λ Π Ι Δ Α Σ

    Αγαπητοί μας αδελφοί Ομογενείς, Απόδημοι Έλληνες, η Πατρίδα μας διέρχεται τον έσχατον κίνδυνο. Μια ιστορική καμπή στη μακραίωνη πορεία της. Η κρίσιμη καμπή επικεντρώνεται στο θλιβερό γεγονός του δημογραφικού γεγονότος και της πληθυσμιακής πραγματικότητος.

    Οι διάφορες στατιστικές περιγράφουν με μελανά χρώματα το μέλλον της Ελλάδας μας. Το 2050 ο πληθυσμός μας θα έχει μειωθεί στο ήμισυ του σημερινού. Η Ελλάδα μετατρέπεται συν τω χρόνω σ’ ένα μεγάλο γηροκομείο. Νέοι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, δεν κάνουν οικογένεια. Πολλοί συζούν παράνομα, έξω από τον ευλογημένο γάμο, έξω από τον Νόμο του Θεού. Στην πορνεία. Οι εκτρώσεις χιλιάδες. Τα περισσότερα ζευγάρια τεκνοποιούν με ένα ή δύο παιδιά μόνο. Και το χειρότερο όλων: Οι νέοι μας φεύγουν στο Εξωτερικό για σπουδές ή για εργασία. Μεγάλη συμφορά πλησιάζει την Πατρίδα μας. Ο πληθυσμός μειώνεται, αλλά και αλλοιώνεται από χιλιάδες ή και εκατομμύρια ξένων και αλλοεθνών και αλλόθρησκων.

    Αν δεν γίνει ένα θαύμα, αγαπητοί Απόδημοι αδελφοί, η μελλοντική ιστορία θα γράφει ότι εδώ κάποτε έζησε κάποιος λαός που λεγόταν Έλληνες! Η μελλοντική γεωγραφία θα δείχνει ότι εδώ κάποτε υπήρχε μια χώρα με πολιτισμό χιλιάδων ετών που λεγόταν Ελλάς!

   Μπροστά σ’ αυτό το ζοφερό μέλλον είναι επείγουσα ανάγκη να κηρυχθεί εθνικός συναγερμός μετάνοιας. Η αποστασία από τον δρόμο του Ευαγγελίου και η ασωτία κουβαλούν όλα τα δεινά. «Αμαρτίαι έθνη ελλατονούσι».

   Μετά τον Θεόν δεν υπάρχει, αδελφοί Απόδημοι, άλλη ελπίδα παρά μόνον εσείς, οι ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.

   Γνωρίζουμε καλά ότι σεις που ζείτε στην ξενιτιά, σ’ όλες τις γωνιές της γης, Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία, Αφρική, Ασία, μεγαλουργείτε, διαπρέπετε. Προ πάντων κρατάτε τις ευλογημένες Ελληνορθόδοξες παραδόσεις μας, αγαπάτε την Πατρίδα και την Ορθοδοξία μας περισσότερο κι από εμάς τους εντός της Ελλάδας.

   Δεδομένης αυτής της θλιβερής Εθνικής δημογραφικής κατάστασης η ελπίδα της Πατρίδος είναι ο Επαναπατρισμός.

   Ο Επαναπατρισμός πρέπει να γίνει εγερτήριο παγκόσμιο, Εθνικό σάλπισμα. S.O.S. για την σύγχρονη Ελλάδα. Απόδημοι Έλληνες ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Σεις είσθε η ελπίδα της επιστροφής και της αναστάσεως της από την τέφρα της.

   Είναι βέβαια γνωστό πόσο δύσκολο είναι να εγκαταλείψετε το σπίτι σας, τις δουλειές σας, τους συγγενείς. Δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο. «Τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό». Και μετά, χάριν της Πατρίδας δεν αξίζει κάθε θυσία; Χάριν της Πατρίδας δεν έδωσαν πολλοί και την ζωή τους ακόμα; Δεν διακηρύσσει ο Σωκράτης ότι «μητρός τε και πατρός…τιμιώτερον έστιν η Πατρίς»;

   Επιστραφείτε στα άγια χώματα της Πατρίδας μας που είναι ποτισμένα με ιδρώτες αγίων και αίματα ηρώων.

   Αδελφοί της ξενιτιάς, πρώτα απ’ όλα ζητάμε την παρουσία σας. Πίσω στην Ελλάδα για να πάει μπροστά η Ελλάδα. Ας μιμηθούμε τους Εβραίους. Έφτιαξαν κράτος με τον Επαναπατρισμό τους. Σεις μόνο μπορείτε να φτιάξετε μια καινούρια πατρίδα. Με την παρουσία σας και με τα χρήματά σας, που αποκτήσατε με πολλούς κόπους και τίμια δουλειά. Επενδύσατε στη χώρα και στο χώρο σας γέννησε και σας ανάθρεψε. Στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, που χωρίς εσάς σβήνει και μαραίνεται.

   Γυρίστε πίσω και θα έλθουν καλύτερες ημέρες. Σεις θα τις κάνετε τις καλύτερες ημέρες. Η επένδυσή σας πρώτα δημογραφική και μετά οικονομική.

   Ας σημάνουμε όλοι συναγερμό με το σύνθημα:

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

R E P A T R I A T I O N

T H E  R E T U R N  O F  H O P E

   Dear brothers, Greek expatriates,

   Our country is going through a serious danger, a historical turning point in its long-standing path. This turning point is centered on the sad event of the demographic and population reality.

   Several statistics describe horrifically the future of our country Greece. In 2050 the population will have been declined to half of its current number. Greece is in due course converted to a massive retirement home. Young people, men and women do not create families. Many decide to live together illegally, out of a blessed wedding, out of God’s Law, in prostitution. Thousands of abortions are carried out.

   The majority of the couples have only one or two children. And the worst of all: The young people of Greece leave the country, they go aboard to either study or work. Great calamity is befalling our country. Not only is the population decreasing, it is also altered by thousands or even millions of foreigners, people of other nations and faiths.

   Unless a miracle occurs, dear Expatriate brothers, the future history will quote that once upon a time here lived some people called Greeks! The future geography will show that at some point here there was a country with thousands of years culture that was called Greece!

   Before this gloomy future it is an urgent need to declare of national repentance alarm. The rebellion from the Gospel’s path and the debauchery brings all of this plight. “Sins lessen nations”.

   After God there is no other hope but you my brothers, the EXPATRIATE GREEKS.

   We know well that those of you who live aboard flourish and excel in all corners of the earth, USA, Europe, Australia, Africa, Asia. Most importantly you keep our blessed Greek Orthodox traditions, you love our Country and Orthodoxy, even more than us that we live in Greece.

   Given this dreary National demographic situation, the hope of our Country is Repatriation.

   Repatriation must serve as a global National wake- up call S.O.S. for contemporary Greece. Expatriate Greeks please SAVE GREECE. You are the hope for its return and resurrection from its ashes.

   It is surely known how difficult it is to abandon your homes, your jobs, your relatives. Although difficult it is not impossible. “What is impossible for humans is possible for God”.  And still for the sake of the Country aren’t all sacrifices worth it? For the sake of the country haven’t many given their lives? Doesn’t Socrates proclaim that “more honorable than the mother and the father…is the Country”?

   Come back to the holy grounds of our Country that are soaked by the sweat of Saints and the blood of heroes.

   Brothers of emigration, first of all we ask for your presence back to Greece. So that Greece will move forward. Let’s imitate the Jews. They created a nation with their Repatriation. Only you can make a new country with your presence and the money that you have made striving and working honestly. Invest in the country and the land that brought you to life and nourished you. Invest in the most beautiful country of the world, which dies and languishes without you.

   Come back and better days will follow. You are going to bring better times your investment, primarily demographic and then financial. 

Let us all raise the alarm with the following slogan:

REPATRIATION – THE RETURN OF HOPE